Wprowadzenie nowego rozporządzenia unijnego dot. ochrony danych osobowych część 2

Kontynuując tematykę rozpoczętą w pierwszej części  artykułu, który pojawił się na blogu pod tym samym tytułem skupię się na przeanalizowaniu trzech sytuacji, w których ustawodawca unijny (skrót z ang. GDPR) wprowadza możliwość dokonania wyboru państwom członkowskim. Uregulowania te mają charakter fakultatywny oznacza to, że państwa członkowskie mają wybór co do zakresu ich zastosowania.

  1. Wyrażenie zgody przez dziecko w przypadku przetwarzania jego danych w ramach usług społeczeństwa informacyjnego czyli gdy usługa kierowana jest wprost do dziecka. Rozporządzenie przewiduje granice wiekową dziecka przed której ukończeniem zgodę na przetwarzanie danych wyrazić musi osoba sprawująca władzę rodzicielką lub opiekun dziecka. Rozporządzenie wskazuję ta granice wieku na 16 lat. Dopuszcza się jednak ją w innym wymiarze. W tym zakresie ustawodawca unijny pozostawił możliwość wyboru. Nie jest ona jednak bezwzględna, bowiem jednocześnie wskazano, że nie może być niższa niż 13 lat.
  2. Konsultacje z organem nadzoru (nowym GIODO) pierwszą faza warunkująca zastosowanie konsultacji jest przeprowadzenie oceny skutków planowanej operacji przetwarzania danych osobowych, ustawodawca unijny wymienia sytuacje, w których w szczególności zobowiązani jesteśmy do przeprowadzenia takiej analizy. Jeżeli po jej wykonaniu okaże się, że jej przeprowadzenie powoduje wysokie ryzyko gdyby administrator nie zastosował środków w celu jego zmniejszenia administrator konsultuje się z organem nadzoru. Jednocześnie pozostawia się państwom członkowskim możliwość wprowadzenia obowiązku wcześniejszych konsultacji administratora danych  z organem nadzoru  w celu uzyskania jego zgody na przetwarzanie danych osobowych przez administratora do celów wykonania zadania realizowanego przez administratora w interesie publicznym, w tym przetwarzania w związku z ochroną socjalną i zdrowiem publicznym.
  3. Wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych, rozporządzenie wymienia sytuacje, kiedy powinien on zostać bezwzględnie powołany. Jednak pozostawiono państwom członkowskim możliwość powołania go w sytuacji, gdy wymienione w rozporządzeniu nie będą miały miejsca i wystąpią inne okoliczności. Takich sytuacji będzie jednak Malo i praktyka pokaże kiedy tak naprawdę będzie to miało zastosowanie.
Marzec 9th, 2017 by