Uchwały SN dot. ochrony prawnej uczestników przetargu

Sąd Najwyższy opublikowała dwie uchwały, w których ustosunkował się do zagadnienia ochrony prawnej uczestników postępowania przetargowego. Uchwały zostały podjęte w wyniku rozpoznania spraw o sygnaturze III CZP 56/17  oraz III CZP 58/17 i ustosunkowania się do pytań skierowanych przez Sąd Okręgowy. 

Pierwsza uchwała odnosi się do prawa odwołania, konkretnie art. 180 ust.2 pkt 6 ustawy Pzp czyli przesłanki odwołania jaką jest w postępowaniu poniżej progów unijnych wybór najkorzystniejszej oferty.  Konkretnie zakresu tej przesłanki do wniesienia odwołania. Zgodnie z uchwałą może ona obejmować,  także zaniechanie wykluczenia wykonawcy, który złożył ofertę wybraną przez zamawiającego lub zaniechanie odrzucenia oferty, która powinna podlegać odrzuceniu. Cytując ogłoszenie zamieszczone na stronie Sądu Najwyższego ,, Przedmiotem zaskarżenia jest wybór najkorzystniejszej oferty, ale ten wybór najkorzystniejszej oferty może być skarżony z rozmaitych powodów. W niniejszych sprawach, zarzuty dotyczyły tego, że wbrew stanowi faktycznemu zamawiający nie odrzucił oferty, lub nie wykluczył oferenta z przetargu. Sąd Najwyższy sprecyzował, że ta kategoria zarzutów także determinuje ocenę czy wybór najkorzystniejszej oferty został zgodnie ze standardami Prawa zamówień publicznych dokonany przez zamawiającego”

 

Druga uchwała mówi o tym, że art. 198 f ust. 8 ustawy mówi o wyłączeniu możliwości uchylenia przez sąd okręgowy na podstawie art. 386 § 4 k.p.c. postanowienia Krajowej Izby Odwoławczej o odrzuceniu odwołania. Zgodnie z tym artykułem Sąd oddala skargę wyrokiem, jeżeli jest ona bezzasadna. W przypadku uwzględnienia skargi sąd zmienia zaskarżone orzeczenie i orzeka wyrokiem co do istoty sprawy, a w pozostałych sprawach wydaje postanowienie.

 

Listopad 26th, 2017 by