Relacja art. 22a ust. 6 do art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Opinia Urzędu Zamówień Publicznych.

Wprowadzony nowelizacją ustawy z 2016r. art. 22 a dotyczył możliwości skorzystania przez wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia ze zdolności technicznej i sytuacji ekonomicznej podmiotu trzeciego. W odniesieniu do konkretnej części zamówienia lub całego zamówienia wykonawca może posłużyć się podmiotem trzecim. Fakt spełniania warunków udziału w postępowaniu przy pomocy podmiotu trzeciego musi zostać potwierdzony przez wykonawcę. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów. Opinia Urzędu odnosi się do powiązania możliwości, o której mowa w art. 22a, a wezwaniem do dostarczenia dokumentów, złożenia wyjaśnień, o której mowa w art. 26 ust.3. W odniesieniu do możliwości wezwania do uzupełnienia dokumentów w opinii zwraca się uwagę na fakt, że aktualne pozostaje orzecznictwo KIO w zakresie dopuszczalności tylko jednokrotnego wzywania wykonawcy o konkretny brakujący lub nieprawidłowy lub niepotwierdzający spełniania warunku udziału w postępowaniu. Jeśli po zastosowaniu ww. procedury, konkretny dokument nadal nie potwierdza, że spełniony został warunek udziału w postępowaniu lub brak jest podstaw do wykluczenia  wykonawca taki podlega wykluczeniu.

W ocenie Urzędu art. 22a ust. 6 ustawy Pzp nie stanowi nowej przesłanki uzupełniania dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu w sposób inny niż przewidziany w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp Regulacje dotyczące wzywania o dokumenty oraz uzupełniania dokumentów w postępowaniu zostały wskazane w art. 26 ustawy Pzp i zachowują aktualność. Treść przepisu art. 22a ust. 6 ustawy Pzp jedynie doprecyzowuje możliwe działania wykonawcy w sytuacjach określonych w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp gdy  powołuje  się na potencjał podmiotu trzeciego.

Cała treść opinii Urzędu dostępna jest na stronie Urzędu Zamówień Publicznych.

Marzec 13th, 2017 by