Realizacja obowiązku z art. 29 ust.3a, a ustawa o ochronie danych osobowych.

Zamawiający, który stwierdzi, że wykonanie przedmiotu zamówienia wymaga określenia wymagań dotyczących zatrudnienia przez wykonawców i podwykonawców wobec  osób, które będą realizować zamówienie musi określić te warunki i sposób ich dokumentowania. W tym miejscu pojawia się kwestia danych osobowych, które znajdują się w dokumentach dotyczących zatrudnienia.  Zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych, w której treści cytuje się opinię pozyskaną na ten temat od Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (dalej: GIODO) dokumentowanie wymagań poprzez przekładanie przez wykonawców lub podwykonawców kopi umów o prace jest niemożliwe. Dokument ten zawiera bowiem szereg danych, które zamawiającemu nie są potrzebne i podlegają ochronie. W ocenie GIODO wystarczające będzie przedstawienie stosownej treści oświadczenia, zaświadczenia lub zanonimizowanych dokumentów, bowiem nie jest istotne z punktu widzenia wymagań ustawy Prawo zamówień publicznych kto personalnie wykonuje przedmiot zamówienia, ale sam fakt jego wykonywania na umowę o pracę . GIODO nie dopuszcza również możliwości, gdy dane będą przekazywane razem z umową o pracę po wyrażeniu zgody na ta czynność przez pracownika, której one dotyczą, bowiem zgoda ta nie miałaby dobrowolnego charakteru tak jak jest to wymagane przez ustawę o ochronie danych osobowych.

 Tak więc zamawiający ma swobodę w zakresie określenia warunków dotyczących wymagań zatrudnienia będąc ograniczonym przy wskazaniu sposobu ich dokumentowania i sposobu kontroli przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Wykonawca, który nie spełni wymagań określonych w tym zakresie przez zamawiającego powinien zostać ukarany w postaci zastosowania wobec niego kary umownej, a w przypadku nagminnych naruszeń sankcji w postaci odstąpienia od umowy o zamówienie publiczne. Te kwestie zamawiający powinien uregulować w treści umowy o zamówienie publiczne. Służy to przede wszystkim zapewnieniu prawidłowego realizowania przedmiotu zamówienia.

Luty 28th, 2017 by