Przygotuje się na stosowanie RODO- Prawo do usunięcia danych

Kontynuując cykl artykułów poświęconych RODO dzisiaj omówienie jednego z obowiązków Administratora Danych Osobowych (ADO) jakim jest usunięcie danych osobowych osoby fizycznej, które posiada. Usunięcia danych może żądać osoba, której dane dotyczą i ADO ma obowiązek tego dokonać. Zgodnie z rozporządzeniem ADO musi tego w szczególności dokonać, gdy: 

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane;
  2.  osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie;
  3. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw  wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
  4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
  6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego;

W tym zakresie ADO zobowiązany jest wprowadzić procedury, które ułatwią osobie fizycznej możliwość realizacji tego prawa. W szczególności jeżeli przetwarzamy dane elektronicznie osoba ta powinna mieć możliwość wniesienia takiego żądania. W tym celu można skierować do osób fizycznych, których dane przetwarzamy stosowną informację, która zawierała będzie informację jak można takie prawo realizować. Może to być przykładowo wskazanie adresu mailowego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, na który należy wysłać żądanie. 

istotne jest także to, że ADO zobowiązany jest poinformować ADO, którym powierzył dane o obowiązku ich usunięcia, wraz z kopiami i łączami jeżeli takie powstały.Procedura ta powinna więc przewidywać również realizację tego obowiązku. Warto przy tym wspomnieć, że aby ADO mógł go zrealizować powinien kontrolować komu dane powierzył. 

Zasady te nie mają jednak bezwzględnego zastosowania, nie dotyczą bowiem sytuacji gdy przetwarzanie danych jest niezbędne: 

1.do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji; 

2. do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; 

3. z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie 

4. do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że prawo usunięcia danych uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; 

5. do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Grudzień 3rd, 2017 by