Przygotuj się na stosowanie RODO- zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Kontynuując cykl artykułów dziś bliżej omówię temat zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgoda osoby, której dane mają być przetwarzane stanowi podstawę prawną do ich przetwarzania zarówno w obecnych przepisach jak i w rozporządzeniu unijnym. Zmienia się natomiast podejście do sposobu jej wyrażania. Jednak mądry Administrator Danych Osobowych (ADO) będzie musiał zawsze otrzymać ją  w taki sposób by móc wykazać jej istnienie w sytuacji ewentualnego naruszenia. Obecnie w obrocie prawnym funkcjonowała zgoda w formie oświadczenia składanego pisemnie przez osobę, której dane dotyczą lub w postaci zaznaczenia przysłowiowym krzyżykiem takiej zgody w momencie np. rejestracji na jakimś portalu internetowym. Zawsze jednak przybiera to formę oświadczenia pisemnego. 

W rozporządzeniu unijnym zmienia się trochę podejście do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zaznacza się, że zgoda tej osoby ma być świadomym, konkretnym, jednoznacznym i przede wszystkim dobrowolnym okazaniem woli. Jednakże nie musi przybrać tylko formy oświadczenia woli, bowiem może być również wyraźnym działaniem potwierdzającym  przyzwolenie tej osoby na przetwarzanie jej danych. Takim działaniem może być nawet ustna zgoda przekazać podmiotowi, który ma przetwarzać dane. Ze względów dowodowych ADO powinien jednak przemyśleć w jakiej formie zgodę powinien wykorzystać. Wszytko uzależnione jest od rodzaju prowadzonej działalności, jeżeli np. świadczymy usługi telekomunikacyjne zgoda w formie ustnej wyrażana podczas rozmowy z konsultantem pod warunkiem poinformowania tej osoby i wyrażenia przez nią zgody an nagranie rozmowy jest wystarczająca. Może to również być mail zawierający wniosek o przygotowanie oferty, w którym osoba fizyczna dobrowolnie przekazuje nam dane niezbędne do przygotowania żądanego przez nią dokumentu oferty handlowej.  Ważne jest jednak żeby ta zgoda była wyraźna czyli jasno wynikało z niej że osoba fizyczna wyraża ta zgodę. Tym samym nie powinna ona być wyrażona razem z innym zobowiązaniem. 

Zgoda musi podobnie jak w obecnym stanie prawnym mieć charakter dobrowolny. Nie powinna stanowić jakiejkolwiek formy przymusu. Nie powinna uzależniać wykonania jakieś umowy, której osoba fizyczna jest stroną  jeżeli przetwarzanie danych osoby fizycznej nie jest niezbędne do jej wykonania. Tak więc zgodnie z zasadą adekwatności ADO nie powinien wymuszać dobrowolnej zgody osoby fizycznej na przetwarzanie danych w celu wykonania umowy, jeżeli te dane nie są mu potrzebne do jej realizacji. Zgodna powinna określać cel przetwarzania, innymi słowy jednoznacznie wskazywać np. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu założenia rachunku bankowego. Aby wyrażenie zgody miało charakter świadomy konieczne jest aby osoba fizyczna znała dane ADO oraz cel w jakim udostępnia swoje dane. ADO powinien jednak pamiętać o konieczności udowodnienia, wykazania, że posiada taką zgodę jest to niezbędne dla prawidłowego i zgodne  z prawem przetwarzania danych osobowych osoby, która mu je powierzyła. 

Listopad 19th, 2017 by