Procedura odwrócona art. 24 aa ustawy Pzp

Procedura ta wprowadzona została w wyniku nowelizacji, która miała miejsce w 2016r. Dotychczas nie było możliwości jej stosowania. Zamawiający zaczęli ją stosować w postępowaniach, gdyż ułatwia im prowadzenie procedury. Jej istota sprowadza się do odwrócenia sposobu oceny ofert.

Co istotne można ją zastosować tylko gdy Zamawiający przewidział taką możliwość w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz tylko w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.  Zgodnie z procedurą najpierw dokonujemy oceny ofert wybierając najkorzystniejsza ofertę, a następnie sprawdzamy tą ofertę pod względem formalnym czyli czy spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz czy nie podlega wykluczeniu. Zamawiający w toku czynności oceny ofert nie dokonuje podmiotowej oceny wszystkich nie badając nawet wszystkich wstępnych oświadczeń wykonawców, składanych w szczególności w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia. Pamiętać należy, że wszystkie złożone oferty Zamawiający zobowiązany jest zweryfikować pod kątem przesłanek odrzucenia ofert.

Procedura ta przewiduje również sposób postępowania, w sytuacji gdy wykonawca, którego oferta została wybrana z zastosowaniem opisanych powyżej zasad uchyla się od podpisania umowy o zamówienie publiczne lub nie wnosi jej należytego zabezpieczenia, jeżeli takowe przewidzieliśmy w  SIWZ. W takiej sytuacji Zamawiający uprawniony jest sprawdzić czy oferta oceniona najwyżej zaraz po tej wygranej spełnia warunki udziału i nie podlega wykluczeniu. Jeżeli spełnia te kryteria Zamawiający może podpisać umowę z tym wykonawcom.

Kwiecień 9th, 2017 by