Platforma elektronicznych zamówień publicznych

Zgodnie z dyrektywami unijnymi pełna elektronizacja zamówień publicznych, w tym elektroniczna komunikacja wykonawców z zamawiającymi powinna zostać wdrożona do 18 października 2018r. W przypadku centralnych zamawiających ma mieć to miejsce do 18 kwietnia 2017r. Na skutek nowelizacji przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, która miała miejsce w 2016r. polskie regulacje prawne zostały przystosowane do modelu komunikacji elektronicznej. Nie jest ona jednak jeszcze stosowana. Ponadto oprócz dokonania zmian w  ustawie nie stworzono platformy, narzędzia, które mogłoby ułatwić realizację jej postanowień oraz  dyrektyw unijnych .

Urząd Zamówień Publicznych poinformował właśnie na swojej stronie internetowej o  podjęciu przez Prezesa Urzędu działań zmierzających do informatyzacji zamówień publicznych oraz podjęciu pierwszej czynności zmierzającej do pełnej elektronizacji komunikacji w zamówieniach publicznych. Minister Rozwoju i Finansów, Minister Cyfryzacji oraz Prezes Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 17 lutego 2017 r. podpisali Porozumienia o współpracy w celu realizacji projektu budowy platformy elektronicznych zamówień publicznych. Strony porozumienia podejmą pracę nad budową platformy służącej do komunikacji wykonawców z zamawiającym. Jest to również zapowiedź zmian prawnych, które wiązać się będą z wdrożeniem platformy i jej działanie.  

www. zamowieniaiochrona.com.pl

Luty 21st, 2017 by