Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej

Dzisiejszy wpis poświęcam orzeczeniom Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące stanów faktycznych dotyczących postępowań, które toczyły się po wejściu w życie nowelizacji z 2016r. 

Orzeczenie KIO 2249/12  z 16.12.2016r. 

W orzeczeniu rozstrzygnięto kwestie aktualności oświadczeń wykonawcy, którego oferta wybrana została jako najkorzystniejsza oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału i brak podstaw do wykluczenia, do których przedstawienia Zamawiający na podstawie art. 26 Pzp wzywa lub może wezwać wykonawce. Wykonawca zobowiązany jest w postępowaniu powyżej progów złożyć JEDZ  z którego ma wynikać potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania z terminem nie późniejszym niż termin składania ofert.  Natomiast przedkładane przez zwycięskiego wykonawcę dokumenty, na podstawie art. 26 Pzp, mają być dokumentami aktualnymi na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzającymi okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp. Co nie oznacza wcale, że nie mogą to być dokumenty wystawione po dacie składania ofert. Dokumenty te mogą odzwierciedlać  stan po terminie składania ofert, z tym zastrzeżeniem, że dokument pozostawać aktualny w zakresie określonej sytuacji danego wykonawcy.

 

Orzeczenie KIO 117/17 z dnia 30 stycznia 2017 r

W orzeczeniu pochylono się nad uprawnieniem Zamawiającego do wezwania wykonawcy do wyjaśnienia treści złożonej oferty na podstawie art. 87 ust. 1 Pzp. Zgodnie z treścią orzeczenia z uwagi na fakt, że ustawodawca nie przewidział w ustawie konsekwencji nieudzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez Zamawiającego nie można mówić o bezwzględnym obowiązku udzielenia przez wykonawców wyjaśnień.  Jednakże nie można pominąć  również  obowiązku, jaki ciąży na Zamawiającym, czyli rzetelnego przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia. Wyjaśnienie treści oferty stanowi swoiste ,,narzędzie’’ Zamawiającego, dzięki któremu ma możliwość pozyskania dodatkowych informacji, co w przypadkach wątpliwości pozwala mu na należytą ocenę sytuacji (oferty). Zamawiający może zwrócić się o wyjaśnienie do wykonawcy nie tylko wtedy gdy ma wątpliwości w zakresie rzetelności złożonej oferty; Zamawiający może skorzystać w każdym przypadku z tego uprawnienia, po to by dokonany wybór był poprawny oraz by dokonanie wyboru było przejrzyste i czytelne. 

Maj 10th, 2017 by