Orzecznictwo KIO dotyczące konsorcjum

KIO w ostatnim kwartale zajęło się rozstrzyganiem kwestii konsorcjum utworzonego przez wykonawców biorących udział w postępowaniu. Poniżej kilka omówienie tych orzeczeń.

  1. Wyrok KIO z dnia 26 maja 2017r. sygn. akt KIO 905/17, KIO 925/17, KIO 933/17 w orzeczeniu tym poruszona została kwestia udostępniania doświadczenia konsorcjantów. Wskazano, że udostępnienie doświadczenia powinno mieć charakter realny, a nie tylko formalny. Wykonawca udostępniający swoje zdolności oraz doświadczenie może zatem uczynić to jedynie w zakresie, w którym sam je nabył. Jeśli doświadczenie zostało nabyte w ramach konsorcjum to przekazaniu podlegają zasoby powstałe jedynie w granicach wykonania prac przez dany podmiot. Zasada równego traktowania wykonawców nie dopuszcza, by wykonawca biorący indywidualnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem przy innym zamówieniu publicznym, jeżeli faktycznie i konkretnie nie uczestniczył w jego realizacji w tym miejscu KIO przywołało wyrok TSUE z 4 maja 2017 r. C-131/14 Esaprojekt. W opinii KIO udostępnieniu może podlegać jedynie doświadczenie nabyte w związku z konkretną i faktyczną realizacją czynności w ramach konsorcjum.
  2. Wyrok KIO z dnia 18 września 2017 r., sygn. akt KIO 1854/17 dotyczył różnicowania warunków dla wykonawców składających ofertę jako konsorcjum. Izba przychyliła się do stanowiska Trybunału Sprawiedliwości UE w tym zakresie, zgodnie z którym w przypadku specyficznych zamówień można wymagać od konsorcjów wykazania pewnych kwalifikacji zawodowych wyłącznie od jednego z konsorcjantów, jeżeli nie można ich uzyskać przez proste połączenie potencjałów. Wówczas zamawiający może wymagać aby pewien minimalny poziom kwalifikacji (np. w postaci ilości wykonanych zamówień) został wykazany wyłącznie przez jednego konsorcjanta. Warunkiem jest oczywiście proporcjonalność takiego wymogu do celów zamówienia. Warunkiem uznania możliwości powołania się na doświadczenie całego konsorcjum przez pojedynczego wykonawcę jest jego czynny udział w zarządzaniu sprawami konsorcjum tu Trybunał powołała się na wyrok w sprawie z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Grecji sygn. C-399/05. Zgodnie ze stanowiskiem Izby  dopuszczalna jest możliwość różnicowania opisu warunków udziału w stosunku do wykonawców działających samodzielnie i konsorcjów. Pod uwagę należy wziąć więc specyfikę zamówienia i konieczność jego prawidłowej realizacji przez wyłoniony w trybie konkurencyjnym podmiot.
Listopad 7th, 2017 by