Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-35/17 Saferoad Grawil et Saferoad Kabex

W dniu 13 lipca 2017 r. Trybunał Sprawiedliwości wydał orzeczenie w sprawie C-35/17 Saferoad Grawil sp. z o.o. i Saferoad Kabex sp. z.o.o. przeciwko Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu. Orzeczenie wydane zostało na skutek pytania prejudycjalnego zadanego przez Krajową Izbę Odwoławczą. Pytanie dotyczyło zagadnienia związania ofertą oraz wadium jako zabezpieczenia zobowiązań w ofercie. Izba zawiesiła postępowanie i zwróciła się z pytaniem do Trybunału Sprawiedliwości UE po tym jak konsorcjum firm Saferoad Grawil sp. z o.o. i Saferoad Kabex sp. z o.o. wniosło odwołanie od wyboru zadziwiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę utrzymania drogi ekspresowej wokół Poznania. W postępowaniu tym zamawiający zwrócił się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 60 dni. Konsorcjum firm podniosło, że wykonawcy którzy samodzielnie nie przedłużyli terminu związania ofertą powinni zostać wykluczeni z udziału w postępowania.  Pytanie zadane przez Krajowa Izbę dotyczyło dopuszczalności wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu lub odrzucenia jego oferty z powodu upływu terminu związania ofertą, a także możliwości zawarcia umowy z takim wykonawcą, jak również dopuszczalności żądania przez zamawiającego przedłużenia okresu ważności wadium na przedłużony okres związania ofertą, w świetle zasad udzielania zamówień publicznych wymienionych w art. 2 dyrektywy 2004/18/WE, tj. zasad równego i niedyskryminującego traktowania wykonawców oraz działania w sposób przejrzysty, i wynikającej z Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 

Trybunał uznał, ze odpowiedź na zadane pytanie można wywieść z wydanych wcześniej orzeczeń w szczególności z wyroku z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie C-27/15 Pippo Pizzo przeciwko CRGT Srl.

W cyt. wyroku w sprawie Pippo Pizzo wniesionym przez Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana  Trybunał stwierdził, że zasada równego traktowania i obowiązek przejrzystości stoją na przeszkodzie wykluczeniu wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wskutek niedopełnienia przez niego obowiązku, który nie wynika wyraźnie z dokumentacji przetargowej lub z obowiązującej krajowej ustawy, lecz z wykładni, a także z mechanizmu uzupełniania przez krajowe organy administracji lub sądownictwa administracyjnego występujących w tym zakresie luk.

W konsekwencji w postanowieniu w sprawie C-35/17 Saferoad Grawil et Saferoad Kabex Trybunał uznał, że art. 2 dyrektywy 2004/18/WE, zasadę równego traktowania i  obowiązek przejrzystości należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie wykluczeniu wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wskutek niespełnienia przez tego wykonawcę obowiązku, który nie wynika wyraźnie z dokumentacji przetargowej.

Sierpień 15th, 2017 by