Orzeczenie KIO dot. uzupełniania JEDZ

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 11 kwietnia 2017r. sygn. akt KIO 583/17 dotyczy w pełni możliwości uzupełnienia na wezwanie zamawiającego złożonego przez wykonawcę JEDZ.

Podstawę do wydania tego wyroku stanowił następujący stan faktyczny:

Postępowanie powyżej progów unijnych prowadzone było w trybie nieograniczonym. Zamawiający dokonał wykluczenia wykonawcy z postępowania i zaniechał wezwania go do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków. Od tych czynności odwołanie złożył wykonawca zarzucając zamawiającemu naruszenie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, 24 ust. 1 pkt 12 w zw. z art. 26 ust. 1 w zw. z art. 22a ust. 6 ustawy Pzp, art. 91 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca wniósł o unieważnienie dokonania tych czynności. W postępowaniu zastosowano procedurę odwróconą.  Po rozpatrzeniu sprawy przez KIO stwierdzono:

  1. Informacje zawarte w treści JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia. Zamawiający jednokrotnie zobowiązany jest wezwać wykonawcę, który złożył niekompletnie wypełniony JEDZ do jego uzupełnienia. W sytuacji jego uzupełnienia zamawiający wzywa go na podstawie art. 26 ust. 1 do przedstawienia dokumentów.
  2. Konsekwencją nieuzupełnienia treści JEDZ po uprzednim wezwaniu do tego było wykluczenie (na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12 ustawy Pzp) oferty wykonawcy z postępowania i zaniechanie tym samym wzywania go do kolejnego uzupełnienia. Nie było też tym samym podstaw do wzywania go do przedstawienia dokumentów.
  3. Zamawiający w świetle art. 26 ust. 1 ustawy Pzp zobowiązany jest do wezwania o dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wówczas gdy wykonawca – którego oferta została oceniona najwyżej – spełnia wymagania nakreślone przez Zamawiającego w zakresie warunków udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu.
  4. Izba podkreśliła także, że w niniejszej sprawie zamawiający nie był zobowiązany  do zastosowania treści art. 22a ust. 6 ustawy Pzp, zgodzić należało się bowiem z zamawiającym, że treść art. 22a ust. 6 ustawy Pzp nie ustanawia odrębnej procedury wzywania wobec art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

 

Sierpień 6th, 2017 by