Opinia UZP dotycząca art. 3 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych

Opinia zamieszczona na stronach Urzędu Zamówień Publicznych zatytułowana ,, Podmiot prawa publicznego w świetle nowelizacji przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych” dotyczy przesłanki warunkujące uznanie określonej instytucji za zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z treścią tego artykułu ustawę Pzp stosuję się do innych, niż określone w pkt. 1, osoby prawne, utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym niemających charakteru przemysłowego ani handlowego, jeżeli podmioty, o których mowa w tym przepisie oraz w pkt. 1 i 2, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot

          a) finansują je w ponad 50% lub

          b) posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub

          c) sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub

          d) mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego

– o ile osoba prawna nie działa w zwykłych warunkach rynkowych, jej celem nie jest wypracowanie zysku i nie ponosi strat wynikających z prowadzenia działalności;

Zaspokajanie potrzeb o charakterze powszechnym niemających charakteru przemysłowego ani handlowego.

Zaspokajanie potrzeb o charakterze powszechnym niemających charakteru przemysłowego ani handlowego.

Jeżeli określona instytucja wykonuje również inne zadania niż publiczne, rozstrzygające znaczenie ma ocena pierwotnego celu jego utworzenia. W przypadku, gdy instytucja publiczna została powołana do zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym, a zaczęła prowadzić także  działalność gospodarczą nastawioną na zysk, utrzymuje ona status podmiotu prawa publicznego nawet, jeżeli działalność w interesie powszechnym stanowi niewielką część w porównaniu z działalnością czysto handlową. Przykłady z orzecznictwa to podmiotu świadczącego usługi w zakresie odbioru odpadów z gospodarstw domowych, czyszczenia ulic i odbioru odpadów.

Finansowanie przez inny podmiot w ponad 50%

Pod tym finansowaniem rozumiemy przypadki przekazywania środków finansowych danej instytucji na jej ogólne funkcjonowanie, co powoduje powstanie stosunku bliskiej zależności lub podporządkowania beneficjenta tych środków podmiotom publicznym. Nie może to być utożsamiane z przekazywaniem środków w zamian za konkretne świadczenie. Za takie finansowanie nie możemy uznać sytuacji, gdy środki publiczne przekazywane są określonemu podmiotowi na sfinansowanie lub współfinansowanie konkretnych projektów, czy też własnych zamierzeń inwestycyjnych, ale pozostających w sferze zainteresowań podmiotów publicznych. Finansowanie ze środków publicznych, w znaczeniu tego przepisu, mogą być rozumiane wyłącznie takie płatności, które mają na celu finansowanie lub wsparcie działalności tego podmiotu, bez odniesienia do jakiegokolwiek świadczenia wzajemnego z jego strony. Przykładem takiego finansowania są granty na wsparcie badań naukowych. Określenie sposobu finansowania powinno uwzględniać cały dochód uzyskiwany przez instytucje i powinien podlegać corocznej ocenie.

Sprawowanie nadzoru nad organem zarządzającym

Należy przez torozumieć,  możliwość wywierania wpływu na decyzje instytucji zamawiającej, przy użyciu określonych środków oddziaływania przysługujących innym zamawiającym, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Pzp. Konieczn ejest ustalenie, że inna instytucja publiczna sprawuje nad podmiotem prawa publicznego nadzór.

Całość opinii udostępniona została na stronie Urzędu Zamówień Publicznych.

Marzec 7th, 2017 by