Opinia UZP dot. zamówień in-house

Na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/opinia-dotyczaca-zamowien-in-house zamieszczona została opinia dotycząca tzw. zamówień in house czyli wewnętrznych. Opinia dotyczy nowego sposobu kwalifikacji tego rodzaju zamówień po wejściu w życie nowelizacji przepisów ustawy. W tym zakresie doszło do dość zasadniczej zmiany. Zamówienie wewnętrzne, uznawane dotychczas za odrębną od zamówienia publicznego formę wypełniania zadań publicznych przez zamawiających, zostało określone w treści dyrektywy klasycznej 2014/24/UE jako zamówienie publiczne.Opinia dokładnie opisuje procedurę stosowania tego typu zamówień w tym również stosowanie podwykonawstwa. 

Czerwiec 5th, 2017 by