Opinia UZP dot. tajemnicy przedsiębiorstwa

Tajemnica przedsiębiorstwa w kontekście zamówień publicznych z reguły poruszana jest w kontekście zastrzegania treści oferty wykonawcy składanej w postępowaniu.  Ma on bowiem uprawnienie zastrzec treść oferty jako objęte tajemnica przedsiębiorstwa. W najnowszej opinii UZP odniósł się natomiast do wyjaśnienia czy informacje  dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa uregulowane jest w art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, rozumiemy pod nim  się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne,technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Urząd Zamówień w opinii odniósł się do treści art. 8 ustawy Pzp zgodnie, z którym wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Ponadto wskazał również na treść orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 3 października 2000 r., sygn. akt I CKN 304/00, wyrok  z dnia
5 września 2001 r. , sygn. akt  I CKN 1159/00, wyrok SN z dnia 7 marca 2003 r. sygn. akt  I CKN 89/01 zgodnie z którym informacja staje się „tajemnicą przedsiębiorstwa”, kiedy przedsiębiorca ma wolę,by pozostała ona tajemnicą dla pewnych kół odbiorców, konkurentów i wola ta dla innych osób musi być rozpoznawalna. 

Podsumowując Urząd Zamówień  uznał, że na zamawiającym ciąży obowiązek
weryfikacji czy przedstawione przez wykonawcę informacje zasługują na ochronę. Przebieg
analizy i ostateczna decyzja zamawiającego w zakresie utajnienia zastrzeżonych
dokumentów mogą się przy tym w każdym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego znacząco różnić – w zależności od treści żądań wykonawcy i wagi
przedstawionych przez niego informacji. Tym samym zamawiający musi określić czy informacje znajdujące się w tych warunkach stanowią tajemnice przedsiębiorstwa dokonując interpretacji tego pojęcia zgodnie z orzecznictwem i ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

Listopad 16th, 2017 by