Opinia UZP dot. art. 22 a ust. 6 ustawy Pzp

 Urząd Zamówień Publicznych uaktualnił opublikowaną przez siebie opinię dotyczącą relacji art. 22a ust.6 ustawy Pzp do art. 26 ust. 3 Pzp. Opinia dotyczy możliwości zastąpienia na żądanie Zamawiającego podmiotu, który nie spełnia wymagań dotyczących   zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa. Aktualizacja podyktowana jest wydaniem przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dniu 4 maja 2017 r. wyrok w sprawie Esaprojekt (C-387/14). Treść wyroku zmienia dotychczasowa linię orzeczniczą Trybunału w przedmiocie niektórych aspektów powoływania się wykonawcy na potencjał podmiotu trzeciego. Opinia dostępna jest an stronach Urzędu w zakładce opinie. 

 

Sierpień 15th, 2017 by