Kontrole zamówień publicznych dotyczące odrzucenia oferty

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli  jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Katalog przesłanek odrzucenia stanowi zamknięty katalog, który jest wyczerpujący i zamknięty. Na innej podstawie zamawiający nie może dokonać odrzucenia oferty. Niezgodność z treścią SIWZ jest jedna z najczęściej stosowanych przesłanek odrzucenia. Konieczność odrzucenia oferty zaistnieje w każdej sytuacji, gdy zamawiający stwierdzi niezgodność oferty z SIWZ w aspekcie merytorycznym mającą charakter istotny, tj. wpływający na ocenę zakresu zobowiązania wykonawcy, która to niezgodność nie nadaje się do poprawienia jako inna omyłka niewpływająca na treść oferty. Zamawiający musi najpierw  zweryfikować, czy dana rozbieżność ma charakter istotny, czy też możliwe jest jej poprawienie w oparciu o art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy. Na podstawie przeprowadzonych przez Urząd kontroli wskazano kilka przykładów dokonania naruszeń oraz zwrócono uwagę na istotne orzeczenia:

  1. Wyrok z dnia 11 lutego 2010 r. KIO/UZP 1833/09 – przy cenie kosztorysowej istotne znaczenie jako treść oferty mają ceny jednostkowe, służące do faktycznych rozliczeń z uwzględnieniem ilości ustalonej obmiarem powykonawczym. Brak wyceny którejś z pozycji kosztorysu ofertowego, nie jest omyłką, lecz istotnym brakiem oświadczenia woli, nie mieszczącym się w pojęciu art. 87 ust. 2 Informator Urzędu Zamówień Publicznych nr 2/2017 73 pkt 3 ustawy Pzp.
  2. wyroku z dnia 26 marca 2014 r., KIO 479/14- do kategorii „innej omyłki” nie może zostać zaliczony brak wskazania przez wykonawcę w ofercie ceny jednostkowej, niezależnie od jej wysokości. Takie działanie podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego nie jest omyłką, lecz istotnym brakiem oświadczenia, którego uzupełnienia ustawodawca nie dopuścił.
  3. do kategorii „innej omyłki” nie może zostać zaliczony brak wskazania przez wykonawcę w ofercie ceny jednostkowej, niezależnie od jej wysokości. Takie działanie podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego nie jest omyłką, lecz istotnym brakiem oświadczenia, którego uzupełnienia ustawodawca nie dopuścił – wyrok Izby z dnia 9 września 2009 r., sygn. akt KIO/UZP 1073/09.
Sierpień 28th, 2017 by