Komunikat Urzędu Zamówień Publicznych dotyczący przepisów o centralizacji VAT

Na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pojawił się komunikat dotyczący wpływu na stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z jego treścią ustawa ta nie wprowadza odrębnej, od wskazanej w treści art. 2 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych, definicji zamawiającego ani nie modyfikuje zasad kierujących procesem szacowania wartości zamówień publicznych, udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz podległe im instytucje.

 

Źródło: https://www.uzp.gov.pl/

Marzec 7th, 2017 by