KIO orzecznictwo

Orzeczenie KIO 86/17 z 24 stycznia 2017 r.

Sprawa rozpoznawana przez Izbę, która stanowiła podstawę do wydania orzeczenia było udzielenie zamówienia publicznego na tzw. Usługi społeczne. W tego typu zamówieniach istotne jest określenie jakiego rodzaju wykonawcy mogą starać się o jego udzielenie. Zamawiający w postępowaniu zastrzegł, że tylko wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp mogą ubiegać się o zamówienie. Krąg wykonawców ograniczono więc do podmiotów takich jak zakłady pracy chronionej oraz inni wykonawcy, których działalność lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych. Zamawiający odrzucił z uwagi na niezgodność oferty z SIWZ wykonawcę, który nie spełniał tego warunku udziału. Izba po rozpoznaniu uznała, ze odwołujący nie spełniał warunków określonych w art. 22 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp ponieważ nie prowadził takiej działalności. Zdaniem Izby status przedsiębiorstwa społecznego determinuje jego główny cel, jakim jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych. Ponadto zaznaczono także, że Zamawiający może zastrzec w ogłoszeniu o zamówieniu, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz inni wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych, w szczególności: 1) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 721, z późn. zm.); 2) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, 691 i 868); 3) osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. poz. 557, z późn. zm.), mających trudności w integracji ze środowiskiem; 4) osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546 i 960); 5) osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930); 6) osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 680, z 2013 r. poz. 1650, z 2014 r. poz. 1004, z 2015 r. poz. 1607 oraz z 2016 r. poz. 783); 7) osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia; 8) osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, w szczególności będących członkami mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 573 oraz z 2016 r. poz. 749)

Orzeczenie KIO 191/17 z dnia 7 lutego 2017 r.

Orzeczenie dotyczy obowiązku określonego w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp czyli określenia wymagań zatrudnienia względem wykonawcy. Zamawiający w postępowaniu uznał, że  wykonawca nie spełnił wymagań określonych w treści SIWZ dotyczących zatrudnienia. Izba uznała, że Zamawiający dokonał błędnych ustaleń ponieważ powinien przeanalizować wszystkie dokumenty i oświadczenia złożone przez wykonawcę w postępowaniu i dopiero na ich podstawie podjąć decyzję. Ustawodawca regulując brzmienie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp miał na celu zobligowanie zamawiających do dokonania oceny, czy przy realizacji konkretnego zamówienia publicznego na usługi lub roboty budowlane – wykonanie określonych czynności będzie zawierało cechy stosunku pracy. Jeśli wystąpią te czynności, to po stronie zamawiającego spoczywa obowiązek określenia w opisie przedmiotu zamówienia. Izba podkreśliła, że ważne jest aby w treści umowy o zamówienie publiczne, którą wykonawca akceptuje składając ofertę Zamawiający wprowadził zapis, w którym przewidziane zostanie zobowiązanie wykonawcy do wykonywania opisanych przez zamawiającego czynności pracownikami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, w oparciu o zobowiązanie zawarte w ofercie oraz sposób weryfikacji tego zobowiązania – na etapie wykonywania prac.

Maj 21st, 2017 by