Jawność postępowania o zamówienie publiczne

Postępowanie o zamówieni publiczne ma charakter jawny. Ta zasada może być jednak ograniczona i takie przypadki będą przedmiotem artykułu.
1. Pierwszą sytuacją, w której ograniczona została jawność jest sytuacja, gdy Zamawiający wprowadził poufność do części SIWZ. Szczególnie chodzi o informacje, które zostały określone jako poufne przez Zamawiającego i przeznaczone do udostępnienia tylko Wykonawcom, który zgłoszą chęć ich otrzymania, bowiem są im niezbędne do sporządzenia oferty.
2. Druga sytuacją jest tajemnica przedsiębiorstwa, o której mowa w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Klasyfikujemy pod tym pojęciem wszystkie informacje, o jakich mowa w tej ustawie. Zaznaczyć jednak trzeba, ze nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wykonawca, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
3. Kolejną sytuacja ograniczająca jawność jest sytuacja, gdy nie chcemy i nie możemy ujawnić danych osobowych i dotyczy zamówienia udzielonego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b czyli z wolnej ręki.
4. Ostatnią sytuację stanowi ujawnienie wysokości wynagrodzenia, w przypadku zamówienia udzielonego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1a czyli wysokości wynagrodzenia.
Z orzecznictwa:
Informacja o dostawach realizowanych na rzecz jednostek sektora publicznego, ze względu na swój jawny charakter nie może zostać skutecznie zastrzeżona jako tajemnica przedsiębiorstwa (KIO 1368/17 – wyrok KIO z dnia 21-07-2017).

Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie, wraz z informacjami o ich kwalifikacjach i zakresie wykonywanych czynności oraz dokumenty merytoryczne mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa( KIO 484/17 z dnia 28.03.2017).
Aby wykazać skuteczność zastrzeżenia informacji, wykonawca zobowiązany jest wykazać łączne wystąpienie następujących przesłanek definicji legalnej tajemnicy przedsiębiorstwa, o których mowa w przepisie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.) tj. powinien wykazać, że:
1) informacja ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub inny posiadający wartość gospodarczą,
2) informacja nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
3) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
KIO 385/17 – wyrok KIO z dnia 13-03-2017

Styczeń 21st, 2018 by