Category: Zamówienia

Listopad 16th, 2017 by D90aar_i-a

Tajemnica przedsiębiorstwa w kontekście zamówień publicznych z reguły poruszana jest w kontekście zastrzegania treści oferty wykonawcy składanej w postępowaniu.  Ma on bowiem uprawnienie zastrzec treść oferty jako objęte tajemnica przedsiębiorstwa. W najnowszej opinii UZP odniósł się natomiast do wyjaśnienia czy informacje  dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa uregulowane jest w art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, rozumiemy pod nim  się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne,technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Urząd Zamówień w opinii odniósł się do treści art. 8 ustawy Pzp zgodnie, z którym wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Ponadto wskazał również na treść orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 3 października 2000 r., sygn. akt I CKN 304/00, wyrok  z dnia
5 września 2001 r. , sygn. akt  I CKN 1159/00, wyrok SN z dnia 7 marca 2003 r. sygn. akt  I CKN 89/01 zgodnie z którym informacja staje się „tajemnicą przedsiębiorstwa”, kiedy przedsiębiorca ma wolę,by pozostała ona tajemnicą dla pewnych kół odbiorców, konkurentów i wola ta dla innych osób musi być rozpoznawalna. 

Podsumowując Urząd Zamówień  uznał, że na zamawiającym ciąży obowiązek
weryfikacji czy przedstawione przez wykonawcę informacje zasługują na ochronę. Przebieg
analizy i ostateczna decyzja zamawiającego w zakresie utajnienia zastrzeżonych
dokumentów mogą się przy tym w każdym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego znacząco różnić – w zależności od treści żądań wykonawcy i wagi
przedstawionych przez niego informacji. Tym samym zamawiający musi określić czy informacje znajdujące się w tych warunkach stanowią tajemnice przedsiębiorstwa dokonując interpretacji tego pojęcia zgodnie z orzecznictwem i ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

Posted in Zamówienia

Listopad 7th, 2017 by D90aar_i-a

KIO w ostatnim kwartale zajęło się rozstrzyganiem kwestii konsorcjum utworzonego przez wykonawców biorących udział w postępowaniu. Poniżej kilka omówienie tych orzeczeń.

  1. Wyrok KIO z dnia 26 maja 2017r. sygn. akt KIO 905/17, KIO 925/17, KIO 933/17 w orzeczeniu tym poruszona została kwestia udostępniania doświadczenia konsorcjantów. Wskazano, że udostępnienie doświadczenia powinno mieć charakter realny, a nie tylko formalny. Wykonawca udostępniający swoje zdolności oraz doświadczenie może zatem uczynić to jedynie w zakresie, w którym sam je nabył. Jeśli doświadczenie zostało nabyte w ramach konsorcjum to przekazaniu podlegają zasoby powstałe jedynie w granicach wykonania prac przez dany podmiot. Zasada równego traktowania wykonawców nie dopuszcza, by wykonawca biorący indywidualnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem przy innym zamówieniu publicznym, jeżeli faktycznie i konkretnie nie uczestniczył w jego realizacji w tym miejscu KIO przywołało wyrok TSUE z 4 maja 2017 r. C-131/14 Esaprojekt. W opinii KIO udostępnieniu może podlegać jedynie doświadczenie nabyte w związku z konkretną i faktyczną realizacją czynności w ramach konsorcjum.
  2. Wyrok KIO z dnia 18 września 2017 r., sygn. akt KIO 1854/17 dotyczył różnicowania warunków dla wykonawców składających ofertę jako konsorcjum. Izba przychyliła się do stanowiska Trybunału Sprawiedliwości UE w tym zakresie, zgodnie z którym w przypadku specyficznych zamówień można wymagać od konsorcjów wykazania pewnych kwalifikacji zawodowych wyłącznie od jednego z konsorcjantów, jeżeli nie można ich uzyskać przez proste połączenie potencjałów. Wówczas zamawiający może wymagać aby pewien minimalny poziom kwalifikacji (np. w postaci ilości wykonanych zamówień) został wykazany wyłącznie przez jednego konsorcjanta. Warunkiem jest oczywiście proporcjonalność takiego wymogu do celów zamówienia. Warunkiem uznania możliwości powołania się na doświadczenie całego konsorcjum przez pojedynczego wykonawcę jest jego czynny udział w zarządzaniu sprawami konsorcjum tu Trybunał powołała się na wyrok w sprawie z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Grecji sygn. C-399/05. Zgodnie ze stanowiskiem Izby  dopuszczalna jest możliwość różnicowania opisu warunków udziału w stosunku do wykonawców działających samodzielnie i konsorcjów. Pod uwagę należy wziąć więc specyfikę zamówienia i konieczność jego prawidłowej realizacji przez wyłoniony w trybie konkurencyjnym podmiot.

Posted in Zamówienia

Październik 29th, 2017 by D90aar_i-a

Kontrole Urzędu Zamówień Publicznych, które zostały przeprowadzone w ostatnich miesiącach dotyczące publikacji ogłoszeń o zamówieniach publicznych zarówno w BZP jak i Dzienniku Urzędowym UE wskazują na kilka uchybień, których dopuścili się zamawiający. Podsumowując: 

  1. Za naruszenie przepisów dyrektywy unijnej uznano dokonanie publikacji ogłoszenia przed dniem ich publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub upływem 48 godzin od potwierdzenia otrzymania ogłoszenia. Zasada ta dotyczy wszystkich rodzajów ogłoszeń publikowanych na poziomie krajowym, bez względu na to czy zamawiający ma obowiązek ich publikacji czy tez nie. 
  2. Za naruszenie art. 38 ust. 4a pkt 2 ustawy Pzp należy uznać nieopublikowanie zmiany ogłoszenia o zamówieniu w sytuacji, gdy zmianie uległa treść SIWZ dotycząca warunków udziału w postępowaniu. Zwłaszcza w sytuacji, gdy zmiany zostały naniesione na treść SIWZ i zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. 
  3. Za naruszenie art. art. 38 ust. 4a pkt 2 ustawy Pzp uznaje się sprzeczność treści SIWZ i opublikowanego ogłoszenia trwająca przez całe postępowanie i nieusunięte przez Zamawiającego. Zgodnie z treścią tego przepisu zamawiający powinien dokonać zmiany ogłoszenia i usunąć nieścisłości w treści. W postępowaniu będącym przedmiotem kontroli zamawiający dopuścił się naruszenia polegającego na sprzeczności treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu w zakresie dotyczącym terminu związania oferta podając w ogłoszeniu 12 miesięcy, a w SIWZ 90 dni. 

Posted in Zamówienia

Październik 22nd, 2017 by D90aar_i-a

Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło przetarg nieograniczony o wartości powyżej progów unijnych na usługę ,,Zaprojektowanie, budowa i wdrożenie Platformy e-Zamówienia wraz z usługą hostingu”. Przetarg obejmuje pierwszy etap budowania narzędzia e-zamówienia, kolejny etap dotyczył będzie prac nad udostępnieniem centralnej platformy zakupowej. Aby system komunikacji elektronicznej mógł działać potrzebne będzie również wykorzystanie cyfrowej platformy zakupowej komercyjnej. Jak ogłosił UZP podejmie pracę nad stworzeniem ogólnodostępnej platformy. 

Posted in Zamówienia

Październik 19th, 2017 by D90aar_i-a

W Dzienniku Ustaw  zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

Obwieszczenie-z-dnia-27-wrzesnia-2017-r.

W Monitorze Polskim Dzienniku Urzędowym RP zostało opublikowane zarządzenie nr 100 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wskazania centralnego zamawiającego dla jednostek administracji rządowej oraz wskazania jednostek administracji rządowej zobowiązanych do nabywania zamówień od centralnego zamawiającego. 

Zarzadzenie-nr-100-z-dnia-30-sierpnia-2017-r.

Posted in Zamówienia

Październik 15th, 2017 by D90aar_i-a

Urząd Zamówień Publicznych w ramach prowadzonych działań edukacyjnych tym razem schematycznie opisał działanie partnerstwa innowacyjnego. Zostało ono wprowadzone nowelizacją przepisów z 2016r. I nie ze względu an swoją specyfikę ten tryb udzielania zamówienia stosowany jest tylko w szczególnych specyficznych sytuacjach. Na schemacie stworzonym przez UZP w sposób skrótowy można zapoznać się z tym schematem. 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0019/35506/Partnerstwo-innowacyjne-schemat-rozbudowany.pdf

 

Źródło strona UZP

Posted in Zamówienia

Październik 8th, 2017 by D90aar_i-a

W ramach spotkań organizowanych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych  pt.„System zamówień publicznych – projektowane kierunki zmian i perspektywy rozwoju” we wrześniu debatowano na temat środków ochrony prawnej przewidzianych w obecnej ustawie oraz planowanych zmianach w tym zakresie.  

Szczegółowa relacja ze spotkania dostępna jest na stronie Urzędu Zamówień Publicznych 

https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/relacja-z-debaty-na-temat-srodkow-ochrony-prawnej-w-systemie-zamowien-publicznych

 

Posted in Zamówienia

Październik 1st, 2017 by D90aar_i-a

W 20 numerze czasopisma samorządowego ,,Wspólnota” opublikowany zostanie artykuł dotyczący najnowszego orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej stworzony przez redakcję czasopisma Zamówienia i Ochrona.  

Posted in Zamówienia

Wrzesień 24th, 2017 by D90aar_i-a

 

Platforma e-zamówienia dotychczas zarówno na stronach internetowych Urzędu Zamówień Publicznych jak i Ministerstwa Cyfryzacji (dalej MC)  informowano o środkach na jej finansowanie oraz rozpoczęciu prac nad samą platformą. Informacje te są jednak bardzo ogólne tak jak opis działania tej platformy i jej zastosowanie. Jak podaje Urząd Zamówień Publicznych niedługo zostanie ogłoszony przetarg na jej wykonanie zawierający opis przedmiotu zamówienia, w którym znajdą się  informacje o wstępnej architekturze planowanego rozwiązania. Z informacji jakie udało się uzyskać z Urzędu Zamówień Publicznych(dalej UZP) w ramach wspólnego projektu UZP i MC e-Zamówienia elektroniczne zamówienia planuje się budowę platformy e-zamówienia z Centralnym Repozytorium Danych. Udostępniać ma ona bezpłatnie Biuletyn Zamówień Publicznych, usługę przyjmowania i zabezpieczania ofert i wniosków do terminu ich otwarcia, aukcji i licytacji elektronicznej oraz usługę monitorowania i analiz. Udostępnienie tych wszystkich usług planowane jest na październik 2018r. czyli termin wprowadzenia komunikacji elektronicznej. W ramach projektu przewidziane jest również opracowanie standardów usług i danych w zelektronizowanym procesie udzielania zamówienia publicznego. E- usługi, które pozwolą na przeprowadzenie postępowania elektronicznie przez Zamawiających będą dostarczane jednak przez portale zewnętrzne tzw. portale e-usług. Mogą być to portale będące samodzielnie wypracowane przez Zamawiających lub dostosowane do wymagań portale komercyjne umożliwiające przeprowadzenie postępowania.  Ważne jest jednak to, że portale te mają obowiązek przekazywania na bieżąco do Centralnego Repozytorium Danych dane o prowadzonym postępowaniu. Ma to pozwolić łatwiej monitorować przebieg postępowania.

Jak ma wyglądać wstępnie proces udzielania zamówień?

Proces udzielania zamówień, a więc procedura ma być realizowany przez portale zewnętrzne czyli e-portale. Portale będą wspierać postępowanie od momentu ogłoszenia o zamówieniu do momentu podpisania umowy, w tym między innymi czynności badania ofert, wezwań kierowanych do wykonawców, składanych przez wykonawców wyjaśnień. Zamawiający będzie miał możliwość korzystania z dowolnego portalu w procesie udzielania zamówień. W trakcie kolejnych etapów realizacji zamówienia informacje o postępowaniu zawierające dane i dokumenty przekazywane są do Centralnego Repozytorium Danych. Wymagania dotyczące standardów jakie powinny spełniać portale zostaną wypracowane. Obligatoryjny dla wszystkich Zamawiających będzie moduł Przyjmowania i Zabezpieczania Ofert Platformy e-Zamówienia. Jak sam nazwa wskazuje będzie on odpowiedzialny za przygotowanie i zabezpieczenie oferty w szczególności będzie przyjmował opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym oferty wykonawców.

Posted in Zamówienia

Wrzesień 14th, 2017 by D90aar_i-a

W formularzu unijnym, w którym za pośrednictwem platformy internetowej Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu wprowadzona jest zasada ograniczenia ilości znaków jakie możemy użyć w celu wypełnienia poszczególnych pól. W szczególności  dotyczy to pola określającego poszczególne warunki udziału w postępowaniu. Jest to problematyczne, ponieważ nie zawsze możemy zmieścić się w takim limicie znaków. Na stronie Urzędu Zamówień Publicznych opublikowano komunikat, który wyjaśnia jak Zamawiający powinni zachować się w takiej sytuacji.  Rozwiązanie jest dość logiczne i przyznam szczerze, że dotychczas stosowane również przeze mnie. Jeżeli nie jesteśmy w stanie zmieścić tekstu w limicie słów, powinniśmy skorzystać z innych pól dodatkowych znajdujących się w formularzu i wpisać w nich brakujące informacje,  na które nie wystarczyło nam miejsca. Jeżeli nadal się to nie uda jak wynika z pisma zawierającego stanowisko  Ministerstwa Rozwoju przygotowane w uzgodnieniu z Urzędem Zamówień Publicznych skierowane do instytucji zaangażowanych w proces wdrażania programów operacyjnych wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych można posłużyć się odwołaniem do treści dokumentacji przetargowej czyli SIWZ i załączników. 

Posted in Zamówienia