Category: Zamówienia

Wrzesień 24th, 2017 by D90aar_i-a

 

Platforma e-zamówienia dotychczas zarówno na stronach internetowych Urzędu Zamówień Publicznych jak i Ministerstwa Cyfryzacji (dalej MC)  informowano o środkach na jej finansowanie oraz rozpoczęciu prac nad samą platformą. Informacje te są jednak bardzo ogólne tak jak opis działania tej platformy i jej zastosowanie. Jak podaje Urząd Zamówień Publicznych niedługo zostanie ogłoszony przetarg na jej wykonanie zawierający opis przedmiotu zamówienia, w którym znajdą się  informacje o wstępnej architekturze planowanego rozwiązania. Z informacji jakie udało się uzyskać z Urzędu Zamówień Publicznych(dalej UZP) w ramach wspólnego projektu UZP i MC e-Zamówienia elektroniczne zamówienia planuje się budowę platformy e-zamówienia z Centralnym Repozytorium Danych. Udostępniać ma ona bezpłatnie Biuletyn Zamówień Publicznych, usługę przyjmowania i zabezpieczania ofert i wniosków do terminu ich otwarcia, aukcji i licytacji elektronicznej oraz usługę monitorowania i analiz. Udostępnienie tych wszystkich usług planowane jest na październik 2018r. czyli termin wprowadzenia komunikacji elektronicznej. W ramach projektu przewidziane jest również opracowanie standardów usług i danych w zelektronizowanym procesie udzielania zamówienia publicznego. E- usługi, które pozwolą na przeprowadzenie postępowania elektronicznie przez Zamawiających będą dostarczane jednak przez portale zewnętrzne tzw. portale e-usług. Mogą być to portale będące samodzielnie wypracowane przez Zamawiających lub dostosowane do wymagań portale komercyjne umożliwiające przeprowadzenie postępowania.  Ważne jest jednak to, że portale te mają obowiązek przekazywania na bieżąco do Centralnego Repozytorium Danych dane o prowadzonym postępowaniu. Ma to pozwolić łatwiej monitorować przebieg postępowania.

Jak ma wyglądać wstępnie proces udzielania zamówień?

Proces udzielania zamówień, a więc procedura ma być realizowany przez portale zewnętrzne czyli e-portale. Portale będą wspierać postępowanie od momentu ogłoszenia o zamówieniu do momentu podpisania umowy, w tym między innymi czynności badania ofert, wezwań kierowanych do wykonawców, składanych przez wykonawców wyjaśnień. Zamawiający będzie miał możliwość korzystania z dowolnego portalu w procesie udzielania zamówień. W trakcie kolejnych etapów realizacji zamówienia informacje o postępowaniu zawierające dane i dokumenty przekazywane są do Centralnego Repozytorium Danych. Wymagania dotyczące standardów jakie powinny spełniać portale zostaną wypracowane. Obligatoryjny dla wszystkich Zamawiających będzie moduł Przyjmowania i Zabezpieczania Ofert Platformy e-Zamówienia. Jak sam nazwa wskazuje będzie on odpowiedzialny za przygotowanie i zabezpieczenie oferty w szczególności będzie przyjmował opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym oferty wykonawców.

Posted in Zamówienia

Wrzesień 14th, 2017 by D90aar_i-a

W formularzu unijnym, w którym za pośrednictwem platformy internetowej Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu wprowadzona jest zasada ograniczenia ilości znaków jakie możemy użyć w celu wypełnienia poszczególnych pól. W szczególności  dotyczy to pola określającego poszczególne warunki udziału w postępowaniu. Jest to problematyczne, ponieważ nie zawsze możemy zmieścić się w takim limicie znaków. Na stronie Urzędu Zamówień Publicznych opublikowano komunikat, który wyjaśnia jak Zamawiający powinni zachować się w takiej sytuacji.  Rozwiązanie jest dość logiczne i przyznam szczerze, że dotychczas stosowane również przeze mnie. Jeżeli nie jesteśmy w stanie zmieścić tekstu w limicie słów, powinniśmy skorzystać z innych pól dodatkowych znajdujących się w formularzu i wpisać w nich brakujące informacje,  na które nie wystarczyło nam miejsca. Jeżeli nadal się to nie uda jak wynika z pisma zawierającego stanowisko  Ministerstwa Rozwoju przygotowane w uzgodnieniu z Urzędem Zamówień Publicznych skierowane do instytucji zaangażowanych w proces wdrażania programów operacyjnych wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych można posłużyć się odwołaniem do treści dokumentacji przetargowej czyli SIWZ i załączników. 

Posted in Zamówienia

Sierpień 28th, 2017 by D90aar_i-a

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli  jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Katalog przesłanek odrzucenia stanowi zamknięty katalog, który jest wyczerpujący i zamknięty. Na innej podstawie zamawiający nie może dokonać odrzucenia oferty. Niezgodność z treścią SIWZ jest jedna z najczęściej stosowanych przesłanek odrzucenia. Konieczność odrzucenia oferty zaistnieje w każdej sytuacji, gdy zamawiający stwierdzi niezgodność oferty z SIWZ w aspekcie merytorycznym mającą charakter istotny, tj. wpływający na ocenę zakresu zobowiązania wykonawcy, która to niezgodność nie nadaje się do poprawienia jako inna omyłka niewpływająca na treść oferty. Zamawiający musi najpierw  zweryfikować, czy dana rozbieżność ma charakter istotny, czy też możliwe jest jej poprawienie w oparciu o art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy. Na podstawie przeprowadzonych przez Urząd kontroli wskazano kilka przykładów dokonania naruszeń oraz zwrócono uwagę na istotne orzeczenia:

  1. Wyrok z dnia 11 lutego 2010 r. KIO/UZP 1833/09 – przy cenie kosztorysowej istotne znaczenie jako treść oferty mają ceny jednostkowe, służące do faktycznych rozliczeń z uwzględnieniem ilości ustalonej obmiarem powykonawczym. Brak wyceny którejś z pozycji kosztorysu ofertowego, nie jest omyłką, lecz istotnym brakiem oświadczenia woli, nie mieszczącym się w pojęciu art. 87 ust. 2 Informator Urzędu Zamówień Publicznych nr 2/2017 73 pkt 3 ustawy Pzp.
  2. wyroku z dnia 26 marca 2014 r., KIO 479/14- do kategorii „innej omyłki” nie może zostać zaliczony brak wskazania przez wykonawcę w ofercie ceny jednostkowej, niezależnie od jej wysokości. Takie działanie podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego nie jest omyłką, lecz istotnym brakiem oświadczenia, którego uzupełnienia ustawodawca nie dopuścił.
  3. do kategorii „innej omyłki” nie może zostać zaliczony brak wskazania przez wykonawcę w ofercie ceny jednostkowej, niezależnie od jej wysokości. Takie działanie podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego nie jest omyłką, lecz istotnym brakiem oświadczenia, którego uzupełnienia ustawodawca nie dopuścił – wyrok Izby z dnia 9 września 2009 r., sygn. akt KIO/UZP 1073/09.

Posted in Zamówienia

Sierpień 27th, 2017 by D90aar_i-a

W Dzienniku ustaw opublikowano nowy tekst jednolity ustawy Pzp pod pozycją 1579. 

Pełen tekst dostępny jest na stronie http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1579/1. 

Posted in Zamówienia

Sierpień 15th, 2017 by D90aar_i-a

W dniu 13 lipca 2017 r. Trybunał Sprawiedliwości wydał orzeczenie w sprawie C-35/17 Saferoad Grawil sp. z o.o. i Saferoad Kabex sp. z.o.o. przeciwko Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu. Orzeczenie wydane zostało na skutek pytania prejudycjalnego zadanego przez Krajową Izbę Odwoławczą. Pytanie dotyczyło zagadnienia związania ofertą oraz wadium jako zabezpieczenia zobowiązań w ofercie. Izba zawiesiła postępowanie i zwróciła się z pytaniem do Trybunału Sprawiedliwości UE po tym jak konsorcjum firm Saferoad Grawil sp. z o.o. i Saferoad Kabex sp. z o.o. wniosło odwołanie od wyboru zadziwiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę utrzymania drogi ekspresowej wokół Poznania. W postępowaniu tym zamawiający zwrócił się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 60 dni. Konsorcjum firm podniosło, że wykonawcy którzy samodzielnie nie przedłużyli terminu związania ofertą powinni zostać wykluczeni z udziału w postępowania.  Pytanie zadane przez Krajowa Izbę dotyczyło dopuszczalności wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu lub odrzucenia jego oferty z powodu upływu terminu związania ofertą, a także możliwości zawarcia umowy z takim wykonawcą, jak również dopuszczalności żądania przez zamawiającego przedłużenia okresu ważności wadium na przedłużony okres związania ofertą, w świetle zasad udzielania zamówień publicznych wymienionych w art. 2 dyrektywy 2004/18/WE, tj. zasad równego i niedyskryminującego traktowania wykonawców oraz działania w sposób przejrzysty, i wynikającej z Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 

Trybunał uznał, ze odpowiedź na zadane pytanie można wywieść z wydanych wcześniej orzeczeń w szczególności z wyroku z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie C-27/15 Pippo Pizzo przeciwko CRGT Srl.

W cyt. wyroku w sprawie Pippo Pizzo wniesionym przez Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana  Trybunał stwierdził, że zasada równego traktowania i obowiązek przejrzystości stoją na przeszkodzie wykluczeniu wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wskutek niedopełnienia przez niego obowiązku, który nie wynika wyraźnie z dokumentacji przetargowej lub z obowiązującej krajowej ustawy, lecz z wykładni, a także z mechanizmu uzupełniania przez krajowe organy administracji lub sądownictwa administracyjnego występujących w tym zakresie luk.

W konsekwencji w postanowieniu w sprawie C-35/17 Saferoad Grawil et Saferoad Kabex Trybunał uznał, że art. 2 dyrektywy 2004/18/WE, zasadę równego traktowania i  obowiązek przejrzystości należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie wykluczeniu wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wskutek niespełnienia przez tego wykonawcę obowiązku, który nie wynika wyraźnie z dokumentacji przetargowej.

Posted in Zamówienia

Sierpień 15th, 2017 by D90aar_i-a

 Urząd Zamówień Publicznych uaktualnił opublikowaną przez siebie opinię dotyczącą relacji art. 22a ust.6 ustawy Pzp do art. 26 ust. 3 Pzp. Opinia dotyczy możliwości zastąpienia na żądanie Zamawiającego podmiotu, który nie spełnia wymagań dotyczących   zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa. Aktualizacja podyktowana jest wydaniem przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dniu 4 maja 2017 r. wyrok w sprawie Esaprojekt (C-387/14). Treść wyroku zmienia dotychczasowa linię orzeczniczą Trybunału w przedmiocie niektórych aspektów powoływania się wykonawcy na potencjał podmiotu trzeciego. Opinia dostępna jest an stronach Urzędu w zakładce opinie. 

 

Posted in Zamówienia

Lipiec 8th, 2017 by D90aar_i-a

W Dzienniku Urzędowym opublikowano Rozporządzenie z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych. Rozporządzenie ma zastosowanie dla centralnych zamawiających od dnia 18 kwietnia 2018r., a dla pozostałych 18 października 2018r. Rozporządzenie określa wymagania  techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia;sposób sporządzania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz sposób i tryb ich przekazywania, udostępniania
i usuwania. 

Pełen tekst rozporządzenia dostępy jest w Dzienniku Ustaw poz.1320.

Posted in Zamówienia

Lipiec 2nd, 2017 by D90aar_i-a

Protokół zamówienia co do zasady jest dokumentem jawnym, który Zamawiający na wniosek zobowiązany jest udostępnić zainteresowanym  jego treścią. Dokument ten zawiera wszystkie istotne informacje o poszczególnych etapach postępowania. Zamawiający na wniosek każdego zainteresowanego powinien udostępnić protokół postępowania. Przez określenie każdy zainteresowany rozumiemy dosłownie każdego, a wiec może to być osoba fizyczna, przedsiębiorca który złożył ofertę w postępowaniu, dziennikarz.  We wniosku powinno być określone co dokładnie mamy udostępnić wnioskodawcy. Z praktyki wskazać jednak można, że wiele wniosków nie jest dokładnie sprecyzowanych i Zamawiający w wyniku tego nie wykona prawidłowo obowiązku udostępnienia protokołu. Przykładem niezrozumiałego sformułowania wniosku o udostępnienie protokołu jest wniosek o udostępnienia skanu protokołu komisji przetargowej bez wskazania, o który protokół konkretnie chodzi. Komisja sporządza bowiem w czasie swojej pracy kilka protokołów np. z oceny ofert. Ważne jest również zawarcie wniosku o możliwość utrwalenia fotograficznie protokołu, jeżeli przeglądający chce się z nim zapoznać. Jeżeli taki wniosek nie został zawarty w  treści wniosku Zamawiający ma prawo uniemożliwić fotografowanie treści protokołu.  Od ogólnej zasady jawności protokołu istnieje również odstępstwo, sytuacja w której następuje ograniczenie możliwości udostępnienia. Ograniczenia występują w trakcie prowadzenia postępowania  jest czasowe i odnosi się tylko do załączników postępowania. Gdy taki wniosek wpłynie w trakcie postępowania Zamawiający zobowiązany jest udostępnić protokół z adnotacją sporządzony na dzień… oraz załączniki do protokołu takie jak oferta udostępnić  dopiero po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.  Ograniczenie może dotyczyć również informacji, które zostały objęte tajemnicą przedsiębiorstwa przez oferenta. Mówiąc o udostępnianiu protokołu trzeba wspomnieć również w jakim czasie Zamawiający powinien go udostępnić. Przepisy zasadniczo nakazują zrobić to niezwłocznie. Pojecie to dookreślone zostało przez orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej jako obiektywnie możliwy moment w toku prac komisji. Nie oznacza udostępnienia natychmiast tylko   termin realny mający na względzie okoliczności danego miejsca i czasu. Zasadniczo ustawa Pzp nie przewiduje sankcji za nieudostępnienie protokołu na złożony wniosek. Niemniej jednak działalnie to może stanowić podstawę do wniesienia odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej co należy mieć na uwadze. Z czynności udostępnienia protokołu Zamawiający powinien sporządzić protokół. Zamiast protokołu można sporządzić jeszcze zamiennie notatkę, zamieścić stosowna adnotację na wniosku o udostępnienie. Ślad po dokonaniu tej czynności powinien znaleźć się jednak w dokumentacji postępowania. W przypadku sporządzenia protokołu powinien on zawierać takie informacje jak: datę wglądu do dokumentów, kto uczestniczył w czynności, jakie dokumenty przeglądano (zakres), czy wnioskodawca wnosi uwagi do treści protokołu. W jego treści powinna być też wzmianka o ograniczeniach. Protokół powinien znajdować siew  dokumentach postępowania.

Posted in Zamówienia

Czerwiec 5th, 2017 by D90aar_i-a

Na stronie Urzędu Zamówień Publicznych opublikowano opracowanie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczące zamówień publicznych. Poniżej I cześć zestawienia tego orzecznictwa. 

 Lp.  Dane wyroku  Istota orzeczenia 
 1.  Wyrok z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie C-234/14   instytucja zamawiająca nie może w SIWZ nałożyć na oferenta, który polega na zdolnościach innych podmiotów, obowiązeku zawarcia z tymi podmiotami umowy o partnerstwie lub utworzenia z nimi spółki przed udzieleniem zamówienia.
 2.  Wyrok z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie C-50/14    w przypadku gdy państwo członkowskie, które pozwala organom władzy publicznej korzystać bezpośrednio ze stowarzyszeń wolontariackich w celu wykonywania pewnych zadań, upoważnia takie stowarzyszenia do wykonywania działalności gospodarczej w pewnym zakresie, w gestii tego państwa członkowskiego pozostaje ustanowienie ograniczeń, w ramach których ta działalność może być prowadzona.
 3.  Wyrok z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie C-324/14 PARTNER Apelski Dariusz przeciwko Zarządowi Oczyszczania Miasta instytucja zamawiająca może w szczególnych okolicznościach do celów prawidłowego wykonania tego zamówienia wskazać wyraźnie w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ szczegółowe zasady, zgodnie z którymi wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów, pod warunkiem że te zasady są związane z przedmiotem i celami tego zamówienia oraz względem nich proporcjonalne.
 4.  Wyrok z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie C-396/14   podmiot zamawiający nie narusza tej zasady równego traktowania , kiedy zezwala jednemu z dwóch wykonawców, którzy wchodzili w skład grupy przedsiębiorstw zaproszonej jako taka przez ten podmiot do składania ofert, na zastąpienie tej grupy w następstwie jej rozwiązania i na udział, we własnym imieniu

Posted in Zamówienia

Czerwiec 5th, 2017 by D90aar_i-a

Na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/opinia-dotyczaca-zamowien-in-house zamieszczona została opinia dotycząca tzw. zamówień in house czyli wewnętrznych. Opinia dotyczy nowego sposobu kwalifikacji tego rodzaju zamówień po wejściu w życie nowelizacji przepisów ustawy. W tym zakresie doszło do dość zasadniczej zmiany. Zamówienie wewnętrzne, uznawane dotychczas za odrębną od zamówienia publicznego formę wypełniania zadań publicznych przez zamawiających, zostało określone w treści dyrektywy klasycznej 2014/24/UE jako zamówienie publiczne.Opinia dokładnie opisuje procedurę stosowania tego typu zamówień w tym również stosowanie podwykonawstwa. 

Posted in Zamówienia

Newsletter

FreshMail.pl