Category: Zamówienia

Kwiecień 15th, 2018 by D90aar_i-a

Nowy adres pod którym możecie nas znaleść www.lexfocus.com.pl

 

Zapraszamy!!!

Posted in Ochrona danych, Zamówienia

Luty 27th, 2018 by D90aar_i-a

Drodzy czytelnicy,
Wkrótce zmienimy miejsce publikacji i adres portalu. `Będziecie u nas mogli znaleźć jeszcze więcej ciekawych informacji na temat ochrony danych osobowych, zamówień publicznych i nie tylko.

Tymczasem zachęcamy do czytania naszych dotychczasowych artykułów.

Wkrótce więcej informacji o nowym portalu.

Posted in Ochrona danych, Zamówienia

Luty 4th, 2018 by D90aar_i-a

W ostatnim kwartale Urząd Zamówień Publicznych przeprowadził kontrole dotyczące wyboru przez Zamawiających trybu z wolnej ręki. Kontrole skupiły się na naruszeniach jakich dopuszczają się zamawiający wybierając ten tryb postępowania na podstawie przesłanki z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy Pzp. Zgodnie z tym artykułem ,, zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia”. Odnosząc się do wszystkich przesłanek zawartych w treści tego przepisu Urząd Zamówień Publicznych wskazał naruszenia jakie zostały wykazane w trakcie kontroli.
1. Pierwsza przesłanka – usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę
Zgodnie z jej rozumieniem wystąpienie na rynku danych dostaw, usług lub robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia publicznego, konkurencji w postaci co najmniej 2 wykonawców, którzy mogą je wykonać równoznaczne jest z brakiem możliwości zastosowania tego trybu. Ważne jest tym samym dokładne rozeznanie rynku i sprawdzenie czy aby na pewno tylko jeden podmiot jest w stanie wykonać przedmiot zamówienia. Jako przykład naruszenia podano sytuację, gdy zamawiający w uzasadnieniu zastosowania tego trybu wskazał, że na rynku występują możliwości posłużenia się innym urządzeniem, które jest w stanie zrealizować zamówienie. Tym samym nie wykazał prawidłowo spełnienia przesłanki zastosowania tego trybu. Najczęstszym błędem zmawiających było wskazywanie, że przedmiot zamówienia nie jest jedynym takim na rynku i możemy skorzystać z innych takich samych możliwości. Reasumując zawieranie w uzasadnieniu stosowania trybu takich informacji w ocenie Urząd Zamówień Publicznych stanowi o braku podstaw do zastosowania tego trybu.
2. Przyczyny techniczne
Stosując ten tryb udzielenia zamówienia publicznego zamawiający powinien wskazać na przyczyny techniczne, które uzasadniają jego zastosowanie. Pod tym pojęciem na co wskazuje Urząd Zamówień Publicznych nie powinniśmy rozumieć względów gospodarczych i organizacyjnych, czy też skomplikowanego charakteru zamówienia ( wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 11 stycznia 2012 r. sygn. akt: II GSK 1411/10). Zgodnie z orzecznictwem KIO przyczyny techniczne powinny mieć zasadniczy charakter, tak by można było wykazać, że wykonanie zamówienia przez innego wykonawcę jest ze względów technicznych rzeczywiście niemożliwe, a nie tylko utrudnione, i że ta niemożliwość ma charakter nieprzezwyciężalny (KIO z dnia 7 kwietnia 2009 r. ,KIO/KD 8/09). Naruszenia jakie w tym zakresie wykazały kontrole dotyczyły niewłaściwego uzasadnienia zastosowania tego trybu do przebudowy linii tramwajowej. Zamawiający wskazał w uzasadnieniu an przyczyny organizacyjne i gospodarcze, które w ocenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych nie stanowią podstawy do zastosowania tego trybu.
3. Obiektywny charakter
Przyczyny techniczne uzasadniające zastosowanie tego trybu powinny mieć obiektywny charakter. Zamówienie powinno być wykonane przez jedynego wykonawcą, który ze względu np. na specyficzne cechy techniczne zamówienia jest zdolny do realizacji zamówienia. Do wykazania, że zamówienie może być wykonane tylko przez jednego wykonawcę nie wystarczy sam fakt, że zamówienie ma charakter złożony tym bardziej, jeśli jego realizacja została przewidziana w dłuższym okresie czasu (KIO z dnia 25 czerwca 2009 r. ,sygn. akt: KIO/KD 16/09). Kontrole udzielania zamówień wskazują, iż przyczyny techniczne muszą mieć charakter obiektywny, tzn. ich wystąpienie powinno wynikać z charakteru przedmiotu zamówienia, nie zaś ze zmiany koncepcji realizacji inwestycji podjętej przez zamawiającego w toku jej wykonywania. Tymczasem dokonywanie wyboru wykonawcy tylko z uwagi na fakt, że w ocenie zamawiającego będzie on narażony na niewspółmiernie wyższe koszty nie uzasadnia zastosowania tego trybu.
Podsumowując warunki jakie powinny być spełnione, żeby można było zastosować ten tryb: faktyczna możliwość realizacji danego zamówienia tylko przez jednego wykonawcę; techniczny charakter przyczyn, wpływających na istnienie rzeczywistego monopolu tego wykonawcy; obiektywne, nie wynikające z działań zamawiającego, wystąpienie tych przyczyn; brak rozsądnych rozwiązań alternatywnych lub zastępczych; nie zawężanie parametrów zamówienia przez zamawiającego w sposób celowy.

Posted in Zamówienia

Luty 4th, 2018 by D90aar_i-a

W ostatnim kwartale Urząd Zamówień Publicznych przeprowadził kontrole dotyczące wyboru przez Zamawiających trybu z wolnej ręki. Kontrole skupiły się na naruszeniach jakich dopuszczają się zamawiający wybierając ten tryb postępowania na podstawie przesłanki z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy Pzp. Zgodnie z tym artykułem ,, zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia”. Odnosząc się do wszystkich przesłanek zawartych w treści tego przepisu Urząd Zamówień Publicznych wskazał naruszenia jakie zostały wykazane w trakcie kontroli.
1. Pierwsza przesłanka – usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę
Zgodnie z jej rozumieniem wystąpienie na rynku danych dostaw, usług lub robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia publicznego, konkurencji w postaci co najmniej 2 wykonawców, którzy mogą je wykonać równoznaczne jest z brakiem możliwości zastosowania tego trybu. Ważne jest tym samym dokładne rozeznanie rynku i sprawdzenie czy aby na pewno tylko jeden podmiot jest w stanie wykonać przedmiot zamówienia. Jako przykład naruszenia podano sytuację, gdy zamawiający w uzasadnieniu zastosowania tego trybu wskazał, że na rynku występują możliwości posłużenia się innym urządzeniem, które jest w stanie zrealizować zamówienie. Tym samym nie wykazał prawidłowo spełnienia przesłanki zastosowania tego trybu. Najczęstszym błędem zmawiających było wskazywanie, że przedmiot zamówienia nie jest jedynym takim na rynku i możemy skorzystać z innych takich samych możliwości. Reasumując zawieranie w uzasadnieniu stosowania trybu takich informacji w ocenie Urząd Zamówień Publicznych stanowi o braku podstaw do zastosowania tego trybu.
2. Przyczyny techniczne
Stosując ten tryb udzielenia zamówienia publicznego zamawiający powinien wskazać na przyczyny techniczne, które uzasadniają jego zastosowanie. Pod tym pojęciem na co wskazuje Urząd Zamówień Publicznych nie powinniśmy rozumieć względów gospodarczych i organizacyjnych, czy też skomplikowanego charakteru zamówienia ( wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 11 stycznia 2012 r. sygn. akt: II GSK 1411/10). Zgodnie z orzecznictwem KIO przyczyny techniczne powinny mieć zasadniczy charakter, tak by można było wykazać, że wykonanie zamówienia przez innego wykonawcę jest ze względów technicznych rzeczywiście niemożliwe, a nie tylko utrudnione, i że ta niemożliwość ma charakter nieprzezwyciężalny (KIO z dnia 7 kwietnia 2009 r. ,KIO/KD 8/09). Naruszenia jakie w tym zakresie wykazały kontrole dotyczyły niewłaściwego uzasadnienia zastosowania tego trybu do przebudowy linii tramwajowej. Zamawiający wskazał w uzasadnieniu an przyczyny organizacyjne i gospodarcze, które w ocenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych nie stanowią podstawy do zastosowania tego trybu.
3. Obiektywny charakter
Przyczyny techniczne uzasadniające zastosowanie tego trybu powinny mieć obiektywny charakter. Zamówienie powinno być wykonane przez jedynego wykonawcą, który ze względu np. na specyficzne cechy techniczne zamówienia jest zdolny do realizacji zamówienia. Do wykazania, że zamówienie może być wykonane tylko przez jednego wykonawcę nie wystarczy sam fakt, że zamówienie ma charakter złożony tym bardziej, jeśli jego realizacja została przewidziana w dłuższym okresie czasu (KIO z dnia 25 czerwca 2009 r. ,sygn. akt: KIO/KD 16/09). Kontrole udzielania zamówień wskazują, iż przyczyny techniczne muszą mieć charakter obiektywny, tzn. ich wystąpienie powinno wynikać z charakteru przedmiotu zamówienia, nie zaś ze zmiany koncepcji realizacji inwestycji podjętej przez zamawiającego w toku jej wykonywania. Tymczasem dokonywanie wyboru wykonawcy tylko z uwagi na fakt, że w ocenie zamawiającego będzie on narażony na niewspółmiernie wyższe koszty nie uzasadnia zastosowania tego trybu.
Podsumowując warunki jakie powinny być spełnione, żeby można było zastosować ten tryb: faktyczna możliwość realizacji danego zamówienia tylko przez jednego wykonawcę; techniczny charakter przyczyn, wpływających na istnienie rzeczywistego monopolu tego wykonawcy; obiektywne, nie wynikające z działań zamawiającego, wystąpienie tych przyczyn; brak rozsądnych rozwiązań alternatywnych lub zastępczych; nie zawężanie parametrów zamówienia przez zamawiającego w sposób celowy.

Posted in Zamówienia

Styczeń 21st, 2018 by D90aar_i-a

Postępowanie o zamówieni publiczne ma charakter jawny. Ta zasada może być jednak ograniczona i takie przypadki będą przedmiotem artykułu.
1. Pierwszą sytuacją, w której ograniczona została jawność jest sytuacja, gdy Zamawiający wprowadził poufność do części SIWZ. Szczególnie chodzi o informacje, które zostały określone jako poufne przez Zamawiającego i przeznaczone do udostępnienia tylko Wykonawcom, który zgłoszą chęć ich otrzymania, bowiem są im niezbędne do sporządzenia oferty.
2. Druga sytuacją jest tajemnica przedsiębiorstwa, o której mowa w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Klasyfikujemy pod tym pojęciem wszystkie informacje, o jakich mowa w tej ustawie. Zaznaczyć jednak trzeba, ze nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wykonawca, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
3. Kolejną sytuacja ograniczająca jawność jest sytuacja, gdy nie chcemy i nie możemy ujawnić danych osobowych i dotyczy zamówienia udzielonego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b czyli z wolnej ręki.
4. Ostatnią sytuację stanowi ujawnienie wysokości wynagrodzenia, w przypadku zamówienia udzielonego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1a czyli wysokości wynagrodzenia.
Z orzecznictwa:
Informacja o dostawach realizowanych na rzecz jednostek sektora publicznego, ze względu na swój jawny charakter nie może zostać skutecznie zastrzeżona jako tajemnica przedsiębiorstwa (KIO 1368/17 – wyrok KIO z dnia 21-07-2017).

Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie, wraz z informacjami o ich kwalifikacjach i zakresie wykonywanych czynności oraz dokumenty merytoryczne mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa( KIO 484/17 z dnia 28.03.2017).
Aby wykazać skuteczność zastrzeżenia informacji, wykonawca zobowiązany jest wykazać łączne wystąpienie następujących przesłanek definicji legalnej tajemnicy przedsiębiorstwa, o których mowa w przepisie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.) tj. powinien wykazać, że:
1) informacja ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub inny posiadający wartość gospodarczą,
2) informacja nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
3) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
KIO 385/17 – wyrok KIO z dnia 13-03-2017

Posted in Zamówienia

Styczeń 1st, 2018 by D90aar_i-a

W dzienniku Ustaw opublikowano nowe rozporządzenia dotyczące przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Dotyczą one zmiany progów unijnych oraz kursu euro w przeliczeniu na PL, o których pisaliśmy już wcześniej.
Nowe rozporządzenia opublikowane w Dzienniku Ustaw:
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 2479);
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie określenia kwot wartości umów koncesji, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 2478);
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2477).
Wszystkie rozporządzenia obowiązują od 1.01.2018r

Posted in Zamówienia

Grudzień 20th, 2017 by D90aar_i-a

18 grudnia 2017r. Komisja Europejska dokonała zmiany dyrektyw unijnych w zakresie progów unijnych obowiązujących od 1.01.2018r. 

dyrektywa 2014/24/UE – roboty budowlane próg z 5 225 000 euro na 5 548 000 euro , dostawy i usługi  135 000 euro na 144 000 euro lub z 209 000 euro na 221 000 euro

dyrektywa 2014/25/UE- zamówienia sektorowe próg z 418 000 euro na 443 000 euro  w przypadku dostaw i usług oraz z 5 225 000 euro na 5 548 000 euro w przypadku robót budowlanych

dyrektywa 2009/81/WE- zamówienia z dziedziny obronności próg z 418 000 euro na 443 000 euro w przypadku dostaw i usług oraz z 5 225 000 euro na 5 548 000 euro w przypadku robót budowlanych.

 

Polskich rozporządzeń jeszcze nie opublikowano. 

Posted in Zamówienia

Grudzień 17th, 2017 by D90aar_i-a

Upłynął już termin na składanie przez wykonawców ofert w ogłoszonym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Obecnie mamy etap oceny ofert i niedługo ogłoszone zostaną wyniki postępowania. Tym samym podjęte zostaną prace nad stworzeniem platformy. Jednocześnie trwają prace nad portalem e-usługi, który  będzie spełniał wymagania pozwalające na realizacje zobowiązań wynikających z UE przewidzianych przez prawo. 

Posted in Zamówienia

Grudzień 3rd, 2017 by D90aar_i-a

W Rządowym Centrum Legislacyjnym pojawił się projekt  nowego rozporządzenia ws. średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówienia. Rozporządzenie ma wejść w życie od 1.01.2018r. 

zgodnie  z jego treścią średni kurs złotego w stosunku do euro wynosił będzie 4,31 zł. 

Poniżej link do strony gdzie znajduje się  projekt rozporządzenia. 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12305605/katalog/12474004#12474004

 

Posted in Zamówienia

Listopad 26th, 2017 by D90aar_i-a

Sąd Najwyższy opublikowała dwie uchwały, w których ustosunkował się do zagadnienia ochrony prawnej uczestników postępowania przetargowego. Uchwały zostały podjęte w wyniku rozpoznania spraw o sygnaturze III CZP 56/17  oraz III CZP 58/17 i ustosunkowania się do pytań skierowanych przez Sąd Okręgowy. 

Pierwsza uchwała odnosi się do prawa odwołania, konkretnie art. 180 ust.2 pkt 6 ustawy Pzp czyli przesłanki odwołania jaką jest w postępowaniu poniżej progów unijnych wybór najkorzystniejszej oferty.  Konkretnie zakresu tej przesłanki do wniesienia odwołania. Zgodnie z uchwałą może ona obejmować,  także zaniechanie wykluczenia wykonawcy, który złożył ofertę wybraną przez zamawiającego lub zaniechanie odrzucenia oferty, która powinna podlegać odrzuceniu. Cytując ogłoszenie zamieszczone na stronie Sądu Najwyższego ,, Przedmiotem zaskarżenia jest wybór najkorzystniejszej oferty, ale ten wybór najkorzystniejszej oferty może być skarżony z rozmaitych powodów. W niniejszych sprawach, zarzuty dotyczyły tego, że wbrew stanowi faktycznemu zamawiający nie odrzucił oferty, lub nie wykluczył oferenta z przetargu. Sąd Najwyższy sprecyzował, że ta kategoria zarzutów także determinuje ocenę czy wybór najkorzystniejszej oferty został zgodnie ze standardami Prawa zamówień publicznych dokonany przez zamawiającego”

 

Druga uchwała mówi o tym, że art. 198 f ust. 8 ustawy mówi o wyłączeniu możliwości uchylenia przez sąd okręgowy na podstawie art. 386 § 4 k.p.c. postanowienia Krajowej Izby Odwoławczej o odrzuceniu odwołania. Zgodnie z tym artykułem Sąd oddala skargę wyrokiem, jeżeli jest ona bezzasadna. W przypadku uwzględnienia skargi sąd zmienia zaskarżone orzeczenie i orzeka wyrokiem co do istoty sprawy, a w pozostałych sprawach wydaje postanowienie.

 

Posted in Zamówienia