Art. 29 ust.3a ustawy Pzp, a więc obowiązek określenia wymagań dotyczących zatrudnienia osób realizujących zamówienie.

Zgodnie z art. 29 ust. 3 a ustawy Zamawiający zobowiązany jest  określić w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy (na umowę o pracę). Zamawiający zobowiązany jest do rozważenia każdorazowo czy do realizacji przedmiotu zamówienia wykonywanie określonych czynności przez wykonawców będzie miało cechy stosunku pracy (umowy o pracy). Warto w tym miejscu wskazać jakie to cechy. Zgodnie z wspomnianym powyżej art. 22 Kodeksu pracy zaliczamy do nich: wykonywanie pracy określonego rodzaju  pod kierownictwem, w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę. Te elementy spełnione muszą być łącznie. Jeżeli wystąpią zamawiający musi określić w opisie przedmiotu zamówienia wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę osób niezbędnych do realizacji zamówienia przez wykonawcę lub podwykonawcę jeżeli dopuszczamy ich udział. Zamawiający musi samodzielnie określić czy wykonanie przedmiotu zamówienia wymaga zatrudnienia na umowę o pracę osób je wykonujących. Nie zawsze będzie zobowiązany, więc określić takie wymagania, ponieważ może okazać się, że dla danego przedmiotu zamówienia nie jest to konieczne. 

Jak wynika z treści samego przepisu z obowiązku tego wyłączone są całkowicie dostawy. W opinii opublikowanej przez Urząd Zamówień Publicznych zwrócono uwagę na kilka przykładów wypracowanych przez bogate orzecznictwo sądów pracy między innymi wskazując, że o tym, iż mamy do czynienia ze stosunkiem pracy nie decyduje nazwa umowy, a faktycznie wykonywane w ramach jej realizacji czynności i ich charakter. Tym samym rozważając czy w konkretnym przypadku zamawiający powinien zastosować art. 29 ust. 3a ustawy Pzp powinien wziąć pod uwagę jaki jest rzeczywisty charakter  czynności zmierzających do wykonania przedmiotu zamówienia. Urząd we wspomnianej opinii wskazał jakie czynności jego zdaniem będą miały charakter podlegający obowiązkowi zastosowania art. 29 ust. 3a ustawy. Należą do nich: czynności sprzątania, czynności świadczenia usług ochrony. Wyłączono z tego katalogu natomiast np. kierowników budowy.

W sytuacji gdy Zamawiający  określi, że jego  przedmiot zamówienia wymagał będzie określenia wymagań dotyczących zatrudnienia zastosowanie znajdzie art. 36 ust. 2 pkt. 8a ustawy czyli  określić trzeba sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób, uprawnienia zamawiającego dotyczące kontroli określonych przez niego wymagań dotyczących zatrudnienia oraz rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. W specyfikacji zamawiający musi zawrzeć wszystkie te zapisy, które będą regulować wymienione powyżej kwestie. W tym miejscu zwrócić uwagę należy, że to zamawiający wskazuje wymagania oraz formę ich sprawdzania. W tym względzie ustawodawca pozostawił zamawiającym swobodę działania.

Luty 26th, 2017 by